VS-build, s. r. o., Družstevní 369, 664 43 Želešice.

Realizovaná díla

Zateplení a výměna oken administrativních objektů – budovy bez čp/če (C5) postavené na pozemku st.p.č 6152 a budovy bez čp/če (C7) postavené na pozemku st.p.č 6148, vše v katastrálním území Třebíč

Doba výstavby: 11/2013 až 09/2014

Předmětem díla bylo zateplení fasád kontaktním zateplovacím systémem včetně výměny všech výplní otvorů (plast, ocel, AL profily) a zateplení střechy včetně nového střešního pláště.

Rekonstrukce objektu spojená s odstraněním havarijního stavu

Doba výstavby: 05/2013 až 09/2014

Předmětem díla byla rekonstrukce a nadstavba historického objektu v areálu Domova pro seniory v Hostimi. Součástí díla byly stavební práce, rozvody zdravotní techniky, elektroinstalace i vzduchotechnické rozvody, výměna oken, zateplení fasády, sanace nosných konstrukcí, provedení terénních úprav a dlážděných povrchů v areálu domova.

Výstavba komplexu Moravia Thermal

Doba výstavby: 10/2012 až 08/2013

Předmětem stavby bylo provedení venkovní kontaktní fasády včetně dodávky a montáže tepelné izolace, omítky, kotvení, výztužných sítí a tmelů, provedení pokládky obkladů a dlažeb včetně provedení vyrovnání do spádu, hydroizolačních stěrek, spárování a všech dalších komponentů, provedení vyzdívek a vnitřních hrubých a štukových omítek konstrukcí interiéru. Dále byly prováděny zednické výpomoci pro rozvody a technologie TZB.

Thermal Pasohlávky – páteřní, technická a dopravní infrastruktura

Doba výstavby: 07/2013 až 09/2013

Předmětem stavby bylo provedení splaškové a dešťové kanalizace v rámci technické infrastruktury v poloostrově v Pasohlávkách. Splašková kanalizace byla v dimenzi DN 300 (potrubí PP UR2), dešťová DN 300 (potrubí PP-plné žebro) – DN 800 (masivní potrubí PPHD).

Odkanalizování okrajových částí města Orlová, část Lokalita B

Doba výstavby: 08/2012 až 05/2014

Předmětem stavby je provedení výstavby gravitační splaškové kanalizace-polypropylenové potrubí UR2 v dimenzi DN 250 a kanalizačních odbočení v dimenzi DN150 a DN 200 v Orlové, lokalitě B vč. provedení obnovy komunikací dotčené stavbou.

Rozšíření zpevněných ploch v areálu firmy EDAC, s.r.o.

Doba výstavby: 09/2014 až 10/2014

Předmětem stavby je provedení úpravy terénu, rozšíření, oprava povrchu a odvodnění stávajících ploch určených pro skladování a parkování v areálu firmy EDAC, s.r.o.

Stavební úpravy a nástavba kabin příslušejících k fotbalovému hřišti TJ Ochoz u Brna

Doba výstavby: 07/2014 až 09/2014

Předmětem stavby bylo provedení celkové rekonstrukce fotbalových kabin a nástavby nad celém půdorysu objektu . Součástí díla byly také rozvody zdravotní techniky, elektroinstalace i vzduchotechnické rozvody, výměna oken, zateplení fasády i sanace nosných konstrukcí.

Obytný soubor Sadová – Na Výsluní – hlavní komunikace a inženýrské sítě Obytný soubor Sadová – Na Výsluní – vnitřní komunikace a inženýrské sítě v obytném souboru

Doba výstavby: 09/2013 až 09/2014

Předmětem stavby je provedení inženýrských sítí a dopravní obslužnosti území za účelem prodeje pozemků pro výstavbu RD. V rámci stavby se prováděla výstavba splaškové a dešťové kanalizace vč. přípojek ukončených revizní šachticí, vodovodu vč. přípojek končících vodoměrnou šachtou, plynovodu vč. přípojek, vybudování veřejného osvětlení, vybudování komunikací s asfaltovým a dlážděným povrchem, zastávkového zálivu z žulové dlažby, parkovacího stání, vjezdů ,chodníků z betonové zámkové dlažby, protihlukového oplocení, přípojkových pilířů a realizaci sadových úprav (ozelenění pásů kolem komunikací, výsadba stromů a keřů).

Stavební úpravy auly a vybraných místností budovy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity

Doba výstavby: 06 /2013 až 09/2013

Předmětem stavby je rekonstrukce vnitřních prostor auly a vybraných místností včetně elektroinstalací, vzduchotechniky, podhledů a podlahových krytin.

Pálavské náměstí III. etapa

Doba výstavby: 07/2013 až 10/2013

ředmětem stavby je provedení rekonstrukce a sanace komunikací a zpevněných ploch včetně dešťových vpustí a chodníků.

Zateplení a výměna oken tělocvičny - Střední škola polytechnická, Brno Jílová

Doba výstavby: 06/2013 až 09/2013

Předmětem stavby je zateplení stěn, výměny oken a provedení nového střešního pláště budovy tělocvičny.

Dambořice – rekonstrukce kanalizace, I. etapa a Dambořice – rekonstrukce kanalizace, II. etapa

Doba výstavby: 07/2013 až 09/2013

Předmětem stavby je provedení stavebních prací spojených s rekonstrukcí kanalizace v obci Dambořice, včetně přípojek, oprav komunikací a vyvložkování stávající kanalizace.

Zřízení parkovacích stání ul. Komenského a Sadová

Doba výstavby: 07/2013 až 09/2013

Předmětem stavby je provedení parkovacích stání, včetně provedení přeložky plynu a kabelů NN.

Silnice č. II/380 - průtah obcí Těšany

Doba výstavby: 04/2013 až 07/2013

Předmětem stavby je provedení trativodů, dešťových vpustí, rekonstrukce propustku DN500 a provedení přeložky vodovodu DN100.

ZOO pěti kontinentů Jihlava

Doba výstavby: 01/2012 až 06/2013

Předmětem stavby bylo provedení prací HSV, základové konstrukce, svislé a vodorovné konstrukce, provedení omítek vnitřních a venkovních, provedení podlahových konstrukcí a dále provedení železobetonových konstrukcí objektů pavilonu Asie, pavilonu pro žirafy, opice a plazy.

Lelekovice- kanalizace a ČOV

Zhotovitel: Sdružení pro výstavbu Kanalizace a ČOV Lelekovice, VS-build,s.r.o. – člen sdružení

Doba výstavby: 11/2010 až 12/2012

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace včetně provedení obnovy komunikací dotčených stavbou, dále provedení čerpacích stanic a ČOV včetně technologie.

III/15286 Rozšíření komunikace - Šlapanice

Doba výstavby: 09/2012 až 12/2012

Stavbou je rozšíření silnice III/15286 vč.souvisejících investic (přeložka VO, kabelů NN, O2, prodloužení chodníků atd.).

Přestavba a nástavba domu Zelný trh 11, Brno

Doba výstavby: 6/2011 až 9/2012

Předmětem díla byla rekonstrukce a nadstavba historického objektu v centru města Brna. Součástí díla byly stavební práce, rozvody zdravotní techniky, elektroinstalace i vzduchotechnické rozvody, výměna oken (eurookna), zateplení fasády i sanace nosných konstrukcí.

Oprava fasády vč.opravy balkonu BD Durďákova 12 v Brně

Doba výstavby: 08/2011 až 09/2012

Předmětem stavby bylo provedení zateplení fasády bytového domu vč.opravy balkonů

Provedení opravy a zateplení objektu BD Želešice

Doba výstavby: 06/2012 až 09/2012

Předmětem stavby bylo provedení zateplení fasády bytového domu a provedení nových lodžií jednotlivých bytů v BD.

Národní centrum zahradní kultury, Podzámecká zahrada – Zahradnictví Kroměříž

Doba výstavby: 08/2011 až 08/2012

Předmětem stavby byla výstavba nového technického zázemí pro zahradní správu areálu. Jedná se o stavbu tří halových objektů a zpevněných ploch. Celý areál Podzámecké zahrady je národní kulturní památkou, zapsanou do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

MŠ Kamechy – I. etapa, MČ Brno - Bystrc

Doba výstavby: 03/2011 až 01/2012

Výstavba objektu Mateřské školky.

Součástí dodávky bylo provedení zemních prací, základů, provedení svislých konstrukcí, vodorovných konstrukcí, železobetonových konstrukcí, ocelových a zámečnických konstrukcí, zateplení objektu vč.klempířských prvků, provedení kompletní skladby střešního pláště, provedení všech výplní otvorů vnitřních i venkovních, provedení omítek, konstrukcí podlah, obkladů, dlažeb, dřevěných obkladů, dále provedení kompletní elektroinstalace, ústředního topení a zdravotechniky, dále provedení přípojky elektro, parovodu, splaškovou a dešťovou, provedení úprav sportovní zahrady a zpevněných ploch.

Rekonstrukce vodovodního řádu, Rekonstrukce dešťové kanalizace a Oprava komunikace v Želešicích

Doba výstavby: 08/2011 až 10/2011

Rekonstrukce dešťové kanalizace vč. přípojek, rekonstrukce vodovodu vč. přípojek, oprava komunikace.

Přístavba a stavební úpravy azylového domu ve Znojmě

Doba výstavby: 09/2010 až 08/2011

Kompletní rekonstrukce stávající budovy a dostavba nové části azylového domu. Součástí stavby byly veškeré stavební práce a řemesla vč. rekonstrukce napojení na inž. sítě a zpevněných ploch.

Zateplení objektu ZŠ Želešice

Doba výstavby: 07/2010 až 09/2010

Zateplení objektu základní školy vč.zateplení stropů, kompletní výměny výplní otvorů a provedení zpevněných ploch okolo objektu.

Odpadní nádoby

Předmětem zakázky bylo provedení odpadních nádob v areálu fy. Meva